هیئت های حل تامین اجتماعی

نماینده های اتاق در هیات های حل تامین اجتماعی


گزارش حضور نمایندگان اتاق در هیات های حل تامین اجتماعی
 
  1. گزارش عملکرد هیأتهای بدوی درسه ماهه سوم سال 1399

اخبار مربوط به تامین اجتماعی

جلسه اعضای نمایندگان اتاق تبریز در هیئت های بدوی وتجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

اولین جلسه اعضای نمایندگان اتاق تبریز در هیئت های بدوی وتجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی در سال جاری در محل اتاق تبریز برگزار شد.
1399/06/23