هیئت های حل تامین اجتماعی

نماینده های اتاق در هیات های حل تامین اجتماعی


گزارش حضور نمایندگان اتاق در هیات های حل تامین اجتماعی 

اخبار مربوط به تامین اجتماعی

جلسه اعضای نمایندگان اتاق تبریز در هیئت های بدوی وتجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

اولین جلسه اعضای نمایندگان اتاق تبریز در هیئت های بدوی وتجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی در سال جاری در محل اتاق تبریز برگزار شد.
1399/06/23