نماینده های اتاق در هیات های حل تامین اجتماعی

 
ردیف نام و نام خانوادگی نماینده شعبه شماره همراه
1 مهران مهرافزا یک تبریز 09143110376
2 ایرج مجمودنژاد یک تبریز 09143112421
3 محمد شفاعت دو  تبریز 09144043167
4 محمود دریانی دو تبریز 09141158493
5 محمدعلی سلطانی سه تبریز 09143164362
6 یوسف احمدی سه تبریز 09143116571
7 بهراد فرشاد چهار تبریز 09143162464
8 جواد اعتماد چهار تبریز 09141144213
9 ایوب وحیدی پنج تبریز 09143146531
10 میریاسین شریعت دوست پنج تبریز 019141193753
11 بهروز محمدزاده شش تبریز 09143014893
12 سید حسن پروینی اسکو 09143008266
13 اصغر فرج زاده اسکو 09141166023
14 میرابوالفضل حسنی آذرشهر 09141159683
15 بهروز شمسعلیزاده آذرشهر 09143120046
16 مهدی  پورنصیر بستان آباد 09144031283
17 مرتضی ساعدی بستان آباد 09141313035
18 حسنعلی رجبی جلفا 09144917942
19 محرمعلی کریمی بناب 09141221055
20 یوسف زمانخانی سراب 09141310006
21 پروانه زردشتی هادی شهر 09144164692
22 احمد رحمانی عجب شیر 09141218302
23 پرویز کلینی عجب شیر 09141159583
24 غلامعلی بشیری شبستر 09143069708
25 آیدین مهدوی شبستر 09143074047
26 رسول صادقی مراغه 09141211479
27 حسن رمضانی پور مراغه 09141210135
28 ناصر سلطاندوست مرند 09144921191
29 حبیب بنائی ملکان 09143224543
30 محمدباقر زارعی ملکان 09141204070
31 مسعود محجل امامی ممقان 09121854616
32 سید یعقوب علوی فر میانه 09143230002
33 رحیم محمدیان گرامی هشترود 09121942745
34 محمد باقر سعادتی اهر 09146734261
35 محسن اسماعیل زاده صوفیان 09121009630
36 مرتضی عباس زاده ایلخچی 09144202563
37 مهدی امینی تجدید نظر 09143190899
38 داود نیکبختان تجدید نظر 09141143464