صورتجلسات و مصوبات بهبود محیط کسب و کار و خدمات فنی و مهندسی

کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و خدمات فنی و مهندسی

صورتجلسه کمیته مجوزهای کسب و کار کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث مورخه 1399/06/23

اولین جلسه کمیته مجوزهای کسب و کار کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث اتاق تبریز، در مورخ 1399/06/23 با دستور جلسه "بررسی راهکارهای بهبود رتبه ایران در نماگر اخذ مجوز ساخت و ساز گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی" و با حضور نمایندگان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، معاونت شهرسازی ش ...
يکشنبه بیست و سوم شهريور 1399

جلسه مشترک کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث با اداره کل امور اقتصادی و دارایی 99/5/23

با ارجاع مطالبه کمیسیون کسب و کار اتاق تبریز به هیئت مقررات زدایی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در خصوص تفویض اختیار صدور مجوزهای کسب و کار حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و موافقت وزارت اقتصاد با کلیات موضوع و مکلف نمودن استان به تدوین پیش نویس مقررات و فرآیندهای مربوطه ؛ اولین جلسه مشترک کمی ...
پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1399

گزارش جلسه کمیته توسعه و آینده پژوهی کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز مورخ 99/5/2

کمیته توسعه و آینده پژوهی کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث با موضوع بررسی پیش نویس سند آمایش سرزمینی استان در افق ۱۴۲۰ (مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور) تشکیل جلسه داد.
پنجشنبه دوم مرداد 1399

کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث

جلسه کمیته صنعت احداث با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاونت عمرانی استانداری برگزار گردید .
يکشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1399

جلسه کمیته صنعت احداث کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث در تاریخ 99/2/9

اولین جلسه کمیته صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و روسای تشکل های صنعت احداث استان و با تشریح برنامه های ستاد برنامه ریزی و راهبردی جهش تولید آن سازمان برگزار شد.
سه شنبه نهم ارديبهشت 1399

لزوم حضور مسئولان ارشد استانی در جلسات کمیسیون بهبود محیط کسب وکار

جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی تبریز با دستور جلسه ؛بررسی اهم موانع کسب و کار و صنعت احداث ،بررسی مشکل سامانه پیام رسان الکترونیکی می بانک مرکزی (سپام) در ضمانت نامه و تسهیلات بانکی فعالان اقتصادی استان، گزارش کمیته صنعت احدث، گزارش مربوط به شاخص ...
سه شنبه هشتم بهمن 1398

    مصوبات جلسه کمیته صنعت احداث کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز مورخ 99/2/9

    پس از بحث و تبادل نظر ، مقرر گردید موارد مشروحه از طریق اتاق بازرگانی تبریز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان درخواست گردد:
    سه شنبه نهم ارديبهشت 1399