نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در هیئت های حل اختلاف مالیاتی

نمایندگان اتاق تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی


گزارش حضور نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی 

اخبار مربوط به کمیته های مالیاتی

نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی استان برگزار شد

نشست مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی در محل اتاق تبریز برگزار شد.
1400/04/08

نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی استان برگزار شد

نشست مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی در محل اتاق تبریز برگزار شد.
1400/03/04

نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی استان برگزار شد

نشست مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی در محل اتاق تبریز برگزار شد.
1399/11/07

حضور نمایندگان اتاق تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی در اتاق بازرگانی تبریز

نشست مشترک نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی به منظور برنامه ریزی و هماهنگی لازم در پیشبرد اهداف هیات های حل اختلاف مالیاتی، با حضور رئیس و دبیر کل اتاق تبریز، نمایندگان اتاق تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی استان در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
1399/06/20