هیئت های حل اختلاف مالیاتی

نماینده های اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی


گزارش حضور نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی 

اخبار مربوط به کمیته های مالیاتی

حضور نمایندگان اتاق تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی در اتاق بازرگانی تبریز

نشست مشترک نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی به منظور برنامه ریزی و هماهنگی لازم در پیشبرد اهداف هیات های حل اختلاف مالیاتی، با حضور رئیس و دبیر کل اتاق تبریز، نمایندگان اتاق تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی استان در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
1399/06/20