نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در هیئت های حل اختلاف مالیاتی

نمایندگان اتاق تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی


گزارش حضور نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی 

اخبار مربوط به کمیته های مالیاتی

نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی استان برگزار شد

نشست مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی در محل اتاق تبریز برگزار شد.
1401/03/09

بهره برداری مناسبی از معافیت های قانونی مالیاتی در آذربایجان شرقی نشده است

رییس اتاق بازرگانی تبریز گفت: در استان آذربایجان شرقی کمترین بهره برداری از معافیت های قانونی مالیاتی را داشته ایم.
1400/09/27

نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی استان برگزار شد

نشست مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی در محل اتاق تبریز برگزار شد.
1400/04/08

نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی استان برگزار شد

نشست مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی در محل اتاق تبریز برگزار شد.
1400/03/04

نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی استان برگزار شد

نشست مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی در محل اتاق تبریز برگزار شد.
1399/11/07