هیئت رئیسه

رئیس : یونس ژائله

نایب رئيس : مسعود بنابیان

نایب رئيس : جمشید برزگر

خزانه‌دار : قاسم قویدل

دبیر : رضا جعفری