کمیسیون صادرات

دومین جلسه 96

دستور جلسه: بحث وهمفکری در خصوص محورهای همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور که در دوم آذر ماه سال جاری برگزار خواهد گرد
سه شنبه 4 مهر 1396

اولین جلسه 95

دستور جلسه: تبیین اهداف ورسالت کمیسیون
چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395