سوالات رایج گواهی مبداء

گواهي مبداء سند مخصوصي است ، مشخص مبداء کالا ، که در آن منبع موثق يا شخصي که اختيار صدور آن را دارد ، صريحاً ارتباط کالاي موضوع گواهي مبداء را به کشورهاي خاص تصديق مي کند .
بر طبق ضوابطي که به منظور اجراي تعرفه گمرکي از لحاظ شرايط کلي يا هر اقدام مربوطه ديگري که براي مبادله کالا وضع مي کنند ، کشوري است که کالا در آنجا توليد ، ساخته يا پردازش شده باشد .
از لحاظ خريدار که فرسنگها با فروشنده فاصله دارد هر گاه در مورد " کشور مبداء " از لحاظ کيفيت و مشخصات کالا که اعتبار محل ساخت ، براي او اهميت داشته و بخواهد از اين بابت اطمينان حاصل نمايد ، ترجيحاً به گواهي مبداء که تحت ضوابطي خاص و با رعايت قواعد و اصولي که حاکم بر تعيين مبداء صحيح کالا است و توسط اشخاص ذي صلاح صادر و تصديق مي شود بيش از هر چيزي بها مي دهد .
مقامات کشور مقصد نظير بانکها ، وزارتخانه هاي صنعتي ، کشاورزي ، بهداري ، دانشگاهي ، مراکز تحقيقاتي و پژوهشي و غيره هر کدام مي توانند در رابطه با مبداء خاص مورد نظر ، ارائه گواهي مبداء را خواستار شوند در اين ميان طبق معمول و بيش از همه گمرک و در مواردي وزارتخانه هاي صنعتي و بانکها به گواهي مبداء و ارائه آن توسط وارد کننده اهميت مي دهند و براي سازمانهاي مذکور ( به لحاظ کيفيت کالا ، تعرفه هاي ترجيحي ، قراردادهاي تهاتري و پاياپاي و علائم تجاري و ممنوعيت ها و محدوديتها به اعتبار کشور مبداء ) حائز اهميت است .
تعر فه هاي ترجيحي نوعاً به دليل تفاوت در ميزان حقوق گمرکي و عوارض ورودي نسبت به واردات کالاي مشابه با تعرفه يکسان براي کشور ذي نفع نسبت به ساير کشورها که مشمول ترجيحات خارج هستند ، امتيازي براي کشور صادر کننده کالا محسوب مي شود و در عين حال متضمن توسعه صادرات و شکوفايي اقتصاد آن کشور با کشورهايي است که احتياج به حمايتهايي از اين دست را دارند و اگر مورد حمايت کشورهاي پيشرفته صنعتي قرار نگيرند قادر به صدور کالاي خود به خارج از مرزهاي قلمرو گمرکي نيز نمي باشند ، البته اين نکته در قالب موافقتنامه هاي چند جانبه و تحت عنوان حمايت کشورهاي پيشرفته از کشورهاي در حال توسعه صادق است ، منتهي شکل ديگر اين مزايا زماني است که موضوع مبادلات پاياپاي بين دو يا سه گروه از کشورها و تقريباً در شرايط مساوي از لحاظ صنعت ، اقتصاد برقرار شده و ترجيحاتي براي يکديگر نسبت به ديگري کشورهاي غير عضو قائل شوند در اين صورت نيز شناخت کشور مبداء حائز اهميت خواهد بود زيرا که قطعاً در صورت فقدان گواهي مبداء استفاده از اين ترجيحات ميسر نخواهد شد .
مراجع صادر کننده گواهي مبداء اتاقهاي بازرگاني صنايع و معادن مي باشند و در مناطق آزاد سازمان منطقه آزاد اقدام به صدور گواهي مبداء مي نمايد .
1-تصوير پروانه گمرکي 2- تصوير بارنامه حمل 3- تصوير کارت بازرگاني 4- فرم گواهي مبداء تايپ شده به زبان انگليسي بدون قلم خوردگي 5- فيش بانکي هزينه صدور گواهي مبداء 6- مراجعه به سایت cscs.ir با استفاده از کارت هوشمند بازرگانی و کارتخوان
تشریح ضوابط جاری شرکت بر اساس طرح تصویبی مصوب سال 86 بشماره 20806
در مورد صادرات فرشها و گليم هاي دستبافت ارائه اصل پروانه گمرکي جهت رويت الزامي است و همچنين در مواردي که به دلايلي مراجع صادر کننده گواهي مبداء نسبت به اصالت تصوير پروانه گمرکي ترديد داشته باشند مي توانند اصل پروانه گمرکي يا بارنامه حمل را مطالبه نمايند .
دارندگان کارت بازرگاني با ارائه مدارک مي توانند از هر يک از اتاقهاي بازرگاني صنايع و معادن گواهي مبداء دريافت نمايند .
1-مشخصات فرستنده يا صادر کننده کالا بر اساس بارنامه حمل و پروانه گمرکي 2-مشخصات گيرنده کالا بر اساس بارنامه حمل 3-کشور سازنده بر اساس مندرجات پروانه گمرکي 4-مشخصات وسيله حمل بر اساس بارنامه حمل 5-مشخصات محموله و کالا بر اساس پروانه گمرکي و بارنامه حمل 6-وزن با ظرف و تعداد و نوع بسته بندي کالا 7-امضاء گواهي مبداء توسط صادر کننده کالا 8-امضاء گواهي مبداء توسط مرجع صادر کننده گواهي مبداء
1-فرمهاي A يا GSP ( GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES ) که براي صادرات به کشورهاي اروپايي و آمريکايي و اقيانوسيه و ژاپن ، ترکيه ، روسيه ، قزاقستان ،قرقیزستان ، اوکراين ، بلاروس مورد استفاده قرار مي گيرد . 2-فرمهاي گواهي مبداء ( CERTIFICATE OF ORIGIN ) براي کشورهاي آسيايي ، آفريقايي مورد استفاده قرار مي گيرد. 3-فرمهاي GSTP ( GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES) CERTIFICATE OF ORIGIN براي آن تعداد از کشورهايي که براي کالاي خاص با ايران توافق نامه دارند صادر مي شود .
در چنين مواردي چنانچه صادر کننده در بارنامه خود داراي کارت بازرگاني معتبر باشد و تقاضاي دريافت گواهي مبداء به نام خود را داشته باشد مي بايست صادر کننده پروانه طي نامه اي خطاب به واحد صدور گواهي مبداء پروانه صادراتي خود را با ذکر مشخصات جهت دريافت گواهي مبداء به نام صاحب بارنامه واگذار نمايد در چنين مواردي ارائه تصوير کارت بازرگاني طرفين الزامي است .
خير شرکتهاي حمل داراي کارت عضويت مي باشند نه کارت بازرگاني لذا مجوز صادرات ندارند .
خير دارندگان کارت اتاق تعاون ، کارت پيله وري و مرزنشينان و کساني که داراي مجوز موردي بوده مي توانند گواهي مبداء به نام خود دريافت نمايند .
خير مبلغ تعرفه فوق فقط براي دارندگان کارت بازرگاني مي باشد و کساني که کارت بازرگاني نداشته مبلغ فوق 2 برابر اخذ مي شود براي کالاي ساخت خارج تعرفه ها دو برابر مي باشد .
دارندگان کارت بازرگاني علاوه بر خودشان مي توانند به طور رسمي امضاء افراد ديگري من جمله اعضاء هيات مديره را که در روزنامه رسمي نام آنها آمده به اتاق معرفي نمايند . در هر صورت چنانچه به غير از دارندگان کارت هر فرد ديگري امضاء نمايد مي بايست حتماً قبلاً امضاء ايشان توسط دارنده کارت ( که نمونه امضاء آن در صفحه اول کارت بازرگاني مي باشد ) به واحد صدور گواهي مبداء معرفي و کليه مسئوليتهاي ناشي از اقدام ايشان را بپذيرد .
صدور گواهي مجدد منوط به اين است صادر کننده طي نامه اي از اتاق بازرگاني اعلام نمايد که گواهي مبداء مفقود شده و ضمن آن مسئوليت هاي احتمالي ناشي از گواهي مبداء گم شده را پذيرا گردد و درخواست صدور مجدد آن رابنمايد .
خير مندرجات گواهي مبداء مي بايست منطبق با بارنامه حمل باشد و چنانچه وزن پروانه صادراتي از بارنامه و گواهي مبداء بيشتر باشد اشکال ندارد وليکن نبايد کمتر باشد .
آمار بازدید سایت