شعار سال هدر

تاریخ : چهارشنبه 12 شهريور 1399
کد 1486

مصوبات جلسه کارگروه آب و محیط زیست

جلسه کارگروه آب و محیط زیست کمیسیون کشاورزی ، صنایع غذایی ، آب و محیط زیست در مورخ 99/6/12 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید.
ردیف متن مصوبه دستگاه مسئول مهلت اجراء
1 در خصوص رفع مشکل آب شهرک صنعتی شهید سلیمی مصوب گردید :
- کارگروه کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه های ذیل الذکر  با محوریت شرکت شهرک های صنعتی استان و تشکیل جلسات در اتاق بازرگانی تبریز تشکیل شود تا ظرف مدت یک ماه مطالعات کارشناسی و میدانی مربوط به نحوه رفع مشکل کمبود آب در شهرک صنعتی شهید سلیمی را انجام و گزارش مربوطه را به کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تبریز جهت طرح و پی گیری موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان توسط رئیس کمیسیون ، ارائه نماید.

دستگاههای حاضر در کارگروه:
کارگروه با حضور نمایندگانی از : استانداری ، شرکت آب منطقه ای ، شرکت آب و فاضلاب ،  سازمان جهاد کشاورزی ، اداره کل محیط زیست ، شرکت شهرک های صنعتی ، شرکت خدماتی شهرک صنعتی شهید سلیمی، سازمان صمت ، دانشگاه صنعتی سهند ، دانشگاه تبریز ، مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی ، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز ، اتاق بازرگانی تبریز و آقایان : عطاءالله هاشمی ، حبیب شایانفر و مصطفی قنبری به عنوان نمایندگان تشکل های کشاورزی استان با محوریت شرکت شهرک های صنعتی استان تشکیل خواهد شد .

محورهای مطالعاتی کارگروه:
-   اجرای متدهای مناسب بازچرخانی (RECYCLING) فاضلاب
-   نحوه اجرای متدهای پیشرفته تصفیه جهت استفاده مجدد
-   شناسایی چاه های کشاورزی منطقه جهت تغییر کاربری به صنعتی
-   بررسی نحوه صدور مجوز حفر چاههای جدید برای تامین آب مورد نیاز با کمک دستگاههای مسئول
-   اجرای پیش تصفیه در واحد ها و شناسایی و تفکیک واحدهایی که فاضلاب آنها TDS  بالاتر دارد و ارائه راه حل کنترل و عدم ورود آن به فاضلاب کل شهرک
-   نحوه تامین منابع مالی موارد فوق الذکر
مطالعه و پیشنهاد روشهای کاهش مصرف آب با توجه به تجربه واحدهای نمونه شهرک
ایجاد اشتغال با ارتقای سیستم تصفیه و تولید کودهای کشاورزی سایر موارد پیشنهادی اعضای کارگروه
اتاق بازرگانی تبریز یک ماه
2 در خصوص مشکل مغایرت ارزش های پایه گمرکی با ارزش های واقعی و مشکلات تبعی آن در ایفای تعهدات ارزی، مصوب گردید:
-  کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز ، لیست کالاهای عمده صادراتی استان که ارزش پایه گمرکی آنها با ارزش واقعی مغایر می باشد را شناسایی و با همکاری تشکل های مربوطه و گمرک تبریز ، درخواست اصلاح را آماده و به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری جهت پی گیری اصلاح از دفتر تعیین ارزش گمرک ایران ارسال نماید .
اتاق بازرگانی تبریز یک ماه