تاریخ : شنبه 10 خرداد 1399
کد 922

گزارش عملکرد دایره صدور گواهی مبداء اتاق تبریز

دایره صدور گواهی مبداء اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز مستقر در گمرکات استان از عملکرد این واحد در تاریخ های 99/02/27 تا 99/03/08 گزارش داد.