تاریخ : پنجشنبه 1 خرداد 1399
کد 847

ممنوعیت ترانزیت بنزین ، نفت گاز و هیدروکربورهای مشابه

ترانزیت بنزین ، نفت گاز و هیدروکربورهای مشابه( موضوع تعرفه شماره 271012) از قلمروی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه تا پایان سال 1399 ممنوع شد.