تاریخ : يکشنبه 20 بهمن 1398
کد 629

قانون

تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

قانون " تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور " مصوبه تاریخ 98/6/11 مجلس شورای اسلامی