تاریخ : سه شنبه 23 مهر 1398
کد 550

نامه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت تنویر افکار عمومی در پی انتشار اخبار مبنی بر توقیف برنج های رئیس اتاق بازرگانی تبریز

در پی انتشار اخبار مبنی بر توقیف برنج های رئیس اتاق بازرگانی تبریز لازم به ذکر است که به اطلاع مخاطبان سایت اتاق تبریز برساند که بر اساس استعلام های انجام یافته از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان این انبار و محموله آن متعلق به شرکت پخش سراسری ایران است که با عنایت به بررسی های به عمل آمده از اسناد و مدارک ابرازی این شرکت و برنج های مظنون به احتکار؛ طبق اسناد مثبته گمرکی ارائه شده برنج های موصوف در تیرماه سال جاری از طریق مبادی قانونی ترخیص و مجوزه های لازم را نیز در این خصوص اخذ نموده است. که در همین راستا، نامه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت تنویر افکار عمومی تقدیم می گردد.