تاریخ : چهارشنبه 16 مرداد 1398
کد 492

دومین جلسه کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث اتاق تبریز

پیشنهاد اعضاء کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث برای تشکیل کمیته های تخصصی کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث با دستور جلسه؛ تعیین کمیته های تخصصی و اعضای آن و ارائه برنامه کمیته ها با تقویم زمانی برگزاری جلسات، تشکیل شد. اعضای حاضر در جلسه پیشنهادات خود در مورد ایجاد کمیته های تخصصی این کمیسیون را ارائه نمودند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز جمشید برزگر عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز و رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث با اشاره به وضعیت ایران بر اساس مولفه های ارائه شده از طرف بانک جهانی خاطر نشان کرد: وضعیت کشور در خصوص فضای کسب و کار با توجه به شاخص های ارائه شده رضایت بخش نیست و هدف از تشکیل کمیته های تخصصی، پایش وضعیت بخش های مختلف اقتصادی و ارائه راهکارهای اصلاحی توسط متخصصان حاضر در کمیته های تخصصی است تا فضای کسب و کار استان از شرایط موجود به شرایط مطلوب  تغییر یابد.
رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث در ادامه جلسه یادآور شد: در جلسات آتی این کمیسیون و کمیته های تخصصی آن از مقامات ارشد استانی در حوزه های اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب و کار استان دعوت به عمل خواهد آمد.
اقتباس از آیین نامه، تشکیل کمیسیون های اتاق ایران در ایجاد کمیته های تخصصی، بهره مندی از قانون بهبود فضای کسب و کار در کمیسیون، بررسی نحوه عملکرد ادارات و سازمان های مختلف در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار  در استان، دعوت از اتحادیه ها، انجمن ها، و صنوف استان تا قوانین مخل فضای کسب کار در حوزه فعالیت خود را مطرح نمایند، تفکیک مشکلات هر بخش در حوزه روابط کار، بیمه، مالیات ، بانک و جلوگیری از موازی کاری در کمیته های تخصصی و سایر کمیسیون های تخصصی اتاق تبریز با توجه به تجارب موفق در سایر اتاق های کشور، و پیگیری مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با توجه به مولفه های ارائه شده از طرف بانک جهانی، رفع مشکلات تجار با توجه به ظرفیت ها و پتانسیلهای موجود در اتاق های بازرگانی و کمیسیون های تخصصی آن، حمایت از وارد کننده و صادر کننده و صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی، تشکیل کمیته های چهارگانه با توجه به چهار محور اصلی که در عنوان اتاق (بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی) وجود دارد، تفکیک مسائل و مشکلات به دو دسته کلی؛ مسائلی که در استان قابل حل است و مسائلی که  باید از طریق شورای گفتگو در مرکز پی گیری شود،پایش مسائل و مشکلات به صورت استانی و ملی، درخواست تفویض اختیار به مقامات استان با توجه به قانون بهبود فضای کسب و کار و رصد سازمان ها و نهادهای اقتصادی به منظور مقررات زدایی در راستای بهبود فضای کسب و کار در استان، سوی گیری عمده فعالیت های این کمیسیون و کمیته های تخصصی آن در سه حوزه بانک، تامین اجتماعی، دارای با توجه به این نکته که 97 درصد مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان و کشور در این سه حوزه متراکم است و دعوت از تشکلهای اقتصادی استان تا مسائل و مشکلات خود را در این حوزه های سه گانه مطرح نمایند، توجه ویژه به صنعت احداث با توجه به اهمیتی که این صنعت در توسعه اقتصادی جوامع ایفاء می نماید، ایجاد کمیته ای به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در حوزه فرش دستباف با توجه به اهمیت این هنر صنعت در استان و کشور دارد. اصلاح نحوه صدور کارت های عضویت و بازرگانی در راستای بهبود فضای کسب و کار استان  با احیاء کمیته بررسی و صدور کارت بازرگانی در اتاق تبریز؛ تا اهلیت درخواست کنندگان به صورت تخصصی در این کمیته بررسی و بعد از آن که اهلیت تجاری فرد مشخص شد برای ارائه کارت به هیات رئیسه اتاق معرفی گردد تا از یک طرف از بوروکراسی های زاید اداری در این خصوص جلوگیری به عمل آید و از سوی دیگر، سوء استفاده های احتمالی در این مورد به حداقل ممکن برسد.حمایت از کارگاههای کوچک و اطلاع رسانی از اقدامات به عمل آمده از طریق این کمیسیون و سایر کمیسیون های تخصصی اتاق تبریز تا فعالان اقتصادی بتواند از فرصت های ایجاد شده از طریق مصوبات و توافقات انجام یافته با مسئولان مربوطه در کمیسیون ها در جهت  بهبود فضای کسب و کار خود بهره مندگردند؛ از جمله موارد مطرح شده در این نشست از طرف اعضاء حاضر در جلسه بود.