تاریخ : سه شنبه 21 اسفند 1397
کد 409

نمایشگاه مواد اولیه و ماشین آلات گلفود

برای اولین بار در خاورمیانه و آفریقا، شاهد یک رویداد تخصصی جامع برای تامین نیازهای تکنولوژیک و مواد اولیه صنعت غذا خواهیم بود.