تاریخ : سه شنبه 21 اسفند 1397
کد 407

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذا، نوشیدنی، مهمان پذیری، خدمات غذایی و تجهیزات

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذا، نوشیدنی، مهمان پذیری، خدمات غذایی و تجهیزات در بنگلور هندوستان برگزار می شود.