تاریخ : دوشنبه 6 اسفند 1397
کد 399

لیست حائزین شرایط رأی دهی اتاق تبریز

لیست حائزین شرایط رأی دهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در سایت قرار گرفت
  • لیست رای دهندگان بر اساس شرایط و ضوابط به شرح زیر می باشد.
 
  •  حتما توجه فرمایید این لیست نهایی نمی باشد و ملاک لیست نهایی رای دهندگان، وضعیت کارت در زمان شاخص می باشد.
  •  بر این اساس، زمان شاخص عبارت است از ساعت 8 صبح روز 8 اسفند 1397 (سه روز قبل از روز انتخابات).