تاریخ : يکشنبه 5 اسفند 1397
کد 398

سامانه استعلام رأی دهندگان

سامانه استعلام رای دهندگان به آدرس زیر آماده بهره برداری می باشد.
  • بدین وسیله به اطلاع می رساند سامانه استعلام رای دهندگان به آدرس زیر آماده بهره برداری می باشد. این سامانه بر اساس مصوبات شورای عالی نظارت و انجمن نظارت طرحریزی شده و خروجی های این سامانه بر اساس ضوابط و آیین نامه ها می باشد.
 
  • توجه فرمایید در روز انتخابات تنها افرادی که بر اساس این سامانه صلاحیت رای دهی داشته باشند می توانند رای بدهند و دستگاه های احراز هویت تنها اجازه رای دهی به این افراد را می دهند. لذا این لیست در روز انتخابات به هیچ وجه قابل تغییر و اضافه سازی نمی باشد.
 
  • حتما توجه فرمایید  ملاک لیست نهایی رای دهندگان، وضعیت کارت در زمان شاخص می باشد. بر این اساس زمان شاخص عبارت است از ساعت 8 صبح روز 8 اسفند 1397 (سه روز قبل از روز انتخابات)