تاریخ : چهارشنبه 24 اسفند 1401
کد 3792

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی موسسین انجمن شرکت های دانش بنیان آذربایجان شرقی

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی موسسین انجمن شرکت های دانش بنیان آذربایجان شرقی منتشر شد.
در اجرای موافقت اصولی شماره 14.10651.ص مورخ 1401.11.17 اتاق ایران مبنی بر تاسیس و ثبت انجمن شرکت های دانش بنیان استان آذربایجان شرقی در اتاق ایران مقرر گردید تا مجمع عمومی موسسین مزبور روز پنج شنبه 1402.2.7 راس ساعت 10 قبل از ظهر در محل اتاق بازرگانی تبریز به نشانی: تبریز- ارتش شمالی، شماره 65 با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود. لذا بدینوسیله از تمامی فعالین در این حوزه دعوت می نماید از روز سه شنبه مورخه 1401.12.23 الی پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1402.1.31 جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به امور تشکل های اتاق بازرگانی تبریز مراجعه نمایند. شایان ذکر است که مهلت یاد شده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نمی باشد.