تاریخ : چهارشنبه 4 آبان 1401
کد 3441

نحوه تامین مالی تولید در سال 1401

.
متن تفاهمنامه منعقده سه جانبه فی مابین وزارت امور اقتصاد و دارایی، بامک مرکزی و وزارت صمت در خصوص نحوه تامین مالی تولید در سال 1401