تاریخ : سه شنبه 3 آبان 1401
کد 3435

برگزاری اولین نمایشگاه آینده چاپ ایران

.
احتراما اتحادیه صادرکنندگات صنعت چاپ ایران در نظر دارد اولین نمایشگاه آینده چاپ ایران را در مرکز دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران مال برگزار کند. هدف از برگزاری این رویداد معرفی بیشتر پیشرفت ها و توانمندی های صنعت چاپ کشور به سایر ذینفعان است.

محل برگزاری: مرکز دائمی نمایشگاه های بین المللی بازار بزرگ ایران ( ایران مال)

زمان برگزاری: 20 الی 23 دی ماه 1401

دبیرخانه نمایشگاه: شرکت سایان ایمان- 33976288- واتساپ 09025004048