شعار سال هدر

تاریخ : چهارشنبه 5 مرداد 1401
کد 3237

الزام درج قیمت مصرف کننده و صدور فاکتور رسمی

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم اتاق تبریز میرساند، یکی از شاخصه‌های صیانت از حقوق مصرف کنندگان دسترسی و اطلاع مصرف کنندگان از جریان درج قیمت کالا و اخذ فاکتور فروش می باشد.
حسب اطلاع واصله از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با عنایت به افزایش جرایم ناشی از عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور و با تاکید بر تکالیف قانونی بازرسان و ناظر‌ان این سازمان در برخورد با تخلفات بنگاه های تولیدی و توزیعی مقتضی است با قید فوریت و اولویت تمامی اتحادیه ها، انجمن ها واحدهای تولیدی و توزیعی در اسرع وقت نسبت به درج قیمت مصرف کننده کالا( واحدهای تولیدی و واردکنندگان درج قیمت تولید کننده و قیمت مصرف کننده بر روی کالا و در سامانه جامع تجارت و واحدهای صنفی نصب برچسب قیمت مصرف کننده بر روی کالای مورد عرضه) اقدام نمایند.
 این ابلاغیه صرفاً به منظور آگاهی بنگاه‌های اقتصادی از تبعات ناشی از عدم عمل به تکالیف قانونی بوده و مانع از اجرای وظایف ذاتی و قانونی بازرسان و کارشناسان این سازمان در مواجهه با تخلفات یاد شده نخواهد بود.