شعار سال هدر

تاریخ : شنبه 28 خرداد 1401
کد 3162

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار می کند

کارگاه آموزشی « تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی و نحوه حل و فصل اختلافات به شیوه داوری»