شعار سال هدر

تاریخ : دوشنبه 8 فروردين 1401
کد 3022

مقررات جدید واردات محصولات گیاهی به استرالیا

.

حسب اطلاع واصله از معاونت بین‌الملل اتاق ایران، اداره مواد غذایی وارداتی (وزارت کشاورزی، آب و محیط زیست) استرالیا، مقررات جدیدی برای واردات محصولات گیاهی به آن کشور و نیاز به «سند بازرسی» و «گواهی ارزیابی نمونه‌های صادراتی» به شرح پیوست صادر نموده است.