شعار سال هدر

تاریخ : پنجشنبه 11 آذر 1400
کد 2818

امکان تعیین تکلیف مطالبات واحدهای تولیدی توسط بانک ملی

.
 احتراما طبق اعلام اداره امور شعب بانک ملی آذربایجان شرقی،  این بانک امکان تعیین تکلیف مطالبات واحدهای تولیدی را با شرایط خاص  و ویژه ای فراهم کرده و در این راستا واحدهای تولیدی می توانند مانده بدهی از اصل و سود تا سر رسید قراردادهای فی مابین بانک و همچنین هزینه ها را نقدا به بانک واریز و الباقی بدهی ( وجه التزام تاخیر تادیه دین) را در اقساط مساوی بدون احتساب عایدی ( سود ) مجددا برای بازه زمانی مناسب تقسیط نماید. 

مزید استحضار است چنانچه اقساط جدید در مواعد مقرر توسط واحد پرداخت شود، مانده جرایم مازاد بر نرخ معامله نیز مشمول بخشندگی خواهد بود. 

واحدهای مشمول می توانند جهت بهره مندی از این طرح، مشخصات خود را به آدرس رایانامه news@tzccim.ir و یا شماره دورنگار ۳۵۲۶۴۱۱۵ (۰۴۱) ارسال کنند.