شعار سال هدر

تاریخ : چهارشنبه 10 آذر 1400
کد 2817

در کارگروه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار؛

«نحوه عملیاتی سازی طرح های سرمایه گذاری فرصت محور و مزیت محور استان» بررسی شد  

جلسه کارگروه توسعه و آینده پژوهی کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی تبریز با موضوع « بررسی نحوه عملیاتی نمودن طرح های سرمایه گذاری فرصت محور و مزیت محور استان بر اساس سند آمایش سرزمینی» در اتاق تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه توسعه و آینده پژوهی کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی تبریز با موضوع « بررسی نحوه عملیاتی نمودن طرح های سرمایه گذاری فرصت محور و مزیت محور استان بر اساس سند  آمایش سرزمینی» با حضور نمایندگان استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، سازمان صمت ، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در اتاق تبریز تشکیل شد.

در این جلسه نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، گزارشی از تاریخچه تدوین و تصویب آمایش سرزمینی ارائه و گفت: برنامه آمایش سرزمینی با در نظر گرفتن پتانسیل ها و قابلیت های هر منطقه تدوین شده و به دنبال تعادل و نه تساوی در پیش بینی استقرار فعالیت ها در استان بوده و این سند، سندی پویا است که قابلیت بروز رسانی متناسب با شرایط زمان و رویدادها را دارد.

نماینده سازمان صمت استان، برنامه آمایش وزارتخانه متبوع خود را تشریح و گفت: در این برنامه به تفکیک هر استان و شهرستان، ظرفیت‌های مطلوب استخراج و نقشه دقیقی آماده و فعالیت‌های نیمه تمام صنعتی و معدنی با آمایش مطلوب هر استان منطبق و مبنای عمل و اجرا خواهد بود.

در این جلسه، بحث نحوه پیشنهاد طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی منطبق با سند ملی و استانی آمایش سرزمینی و همچنین برنامه آمایش وزارت صنعت، معدن و تجارت و برنامه های دولت جدید که توجه به آمایش سرزمینی و تحول گرایی متکی به برنامه های علمی و حمایت از سرمایه گذاری های مولد را در پیش گرفته است بررسی و با احراز این نکته که هر اندازه منابع و تسهیلات مالی به ایجاد یا توسعه صنایع بدون در نظر گرفتن سطح تکنولوژی و توان رقابت آن در محیط بین المللی تخصیص یابد، فاقد اثر بخشی در رشد اقتصادی و توسعه کشور است، پیشنهاد شد طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی که متضمن ورود آخرین نسل فناوری و تکنولوژی های جدید و در راستای افزایش رشد اقتصادی کشور باشد به تفکیک صنایع و بخش های دارای اولویت و مزیت استانی جمع آوری و در راستای ایجاد و استقرار، این طرح ها به مدیران ارشد استان جهت طرح ، تصویب و تامین مالی از منابع داخلی و خارجی ارجاع شود.

همچنین توجه به استقرار زنجیره فعالیت های مکمل هم در شهرستان ها و عدم غفلت از ظرفیت های بخش خدمات در استان که ناشی از موقعیت جغرافیایی است، مورد تاکید قرار گرفت و در این راستا به عنوان نمونه ظرفیت های لجستیکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان بررسی شد.