شعار سال هدر

تاریخ : چهارشنبه 17 دي 1399
کد 2099

وزیر صمت در اتاق تبریز

"اتاق تبریز در آیینه رسانه" ویژه حضور وزیر صمت در اتاق بازرگانی تبریز