تاریخ : دوشنبه 2 بهمن 1396
کد 207

بخشی از سخنرانی قبل از دستور آقای کامی در جلسه هیات نمایندگان اتاق تبریز

گزارش تخلفات مالی و عدم پاسخگوئی هیات رئیسه دوره قبل
با توجه به مصوبه هیات نمایندگان در خصوص بررسی حسابها و عملکرد صورتهای مالی دوره های قبل و ارائه گزارش توسط کمیسیون منتخب که پس از بررسی های متعدد و جلسات مختلف تهیه گردیده بود توسط آقای کامی ارائه و ضمن انتقاد از بعضی رفتارها و حرکتها و بداخلاقیهای ناشایست و دون شأن عده ای از هیات نمایندگان دوره های قبل در فضای مجازی اظهار داشت: 
 نظر هیات نمایندگان این دوره حفظ جایگاه و شان و منزلت اتاق بازرگانی تبریز و حفظ حرمت و کرامت انسانها و دوری از هر گونه ایجاد جو و فضای مسموم و تنش و حل و فصل موضوع در نهایت منش و اخلاقمداری می باشد ولی به ناچار به زعم بعضی از آقایان که در کمال کم لطفی عملکرد شفاف این دوره را زیر سوال می برند باید بگویم هیات نمایندگان این دوره از زمان شروع به فعالیت ضمن اصلاح امور و سازماندهی، با شفاف سازی در امور اجرایی بخصوص در مسایل مالی که در دوره های قبل همواره صورتهای مالی با عدم اظهار نظر حسابرسان خبره مواجه شده و به تایید نرسیده است، صورتهای مالی این دوره در پایان هر سال و هر دوره مالی توسط حسابرس رسمی حسابرسی وگزارش شده و توسط هیئت رئیسه تایید که در نهایت به تصویب هیات نمایندگان رسیده است.
وی با اشاره به موارد مطروحه توسط بعضی از اعضاء هیات نمایندگان دوره قبل در فضای مجازی اعلام نمودند که بعضی از این آقایان در صدد اتهام زنی به هیات نمایندگان این دوره بوده و غیر منطقی از عدم پیگیری از گزارش حسابرسی های سالهای گذشته انتقاد می کنند.
با توجه به اینکه طبق بررسی های حسابرسان رسمی به علت عدم تایید صورتهای مالی دوره های قبل توسط هیات رئیسه و هیات نمایندگان آن دوره عدم اظهار نظر شده است و مسئولیت آن متوجه هیات رئیسه دوره قبل و هیات نمایندگان آن دوره می باشد که مسئولیت اجرایی و کنترل صورتهای مالی و عملکرد اتاق بعهده دارند و علیرم مواردی که در گذشته وجود داشته که هیات رئیسه قبلی طی مصوبات رسمی و مکتوب به تخلفات و موارد مختلف مالی اذعان نموده اند ولی هیات رئیسه قبلی از پاسخگویی فرار نموده و تا کنون بی تفاوت از مسئولیت شانه خالی نموده اند.
وی یاد آور شد که گزارش بخشی از تخلفات مالی دوره قبل و عدم ثبت عملیات بانکی در دفاتر مالی که در صورتجلسات هیات رئیسه هم ثبت شده، هشت ماه قبل از پایان دوره قبلی به هیات رئیسه ارائه گردید و مقرر شد ظرف 15 روز پاسخگو باشند ولی تاکنون پاسخی داده نشده است.
متاسفانه هیات رئیسه دوره قبل با عدم تشکیل جلسات هیات نمایندگان مانع بررسی نهایی حسابها شده و از تحویل حسابها به هیات رئیسه فعلی خودداری نموده اند. ایشان با استناد به آیه شریفه 5 سوره مبارک الجمعه گفت : در حالی که طبق مصوبات جلسات ، هیات رئیسه از پرونده های مالی اطلاع و آگاهی کامل دارند و تمام اسناد و مدارک نزد خودشان است و می دانند که چک های اتاق کجاها واریز شده است خودشان را به بی خیالی زده اند که انگار اتفاقی نیفتاده است و پا فراتر گذاشته در صدد اتهام زنی به دیگران هستند.
وی در پایان از هیات رئیسه خواست بر اساس وظایف قانونی خود نسبت به اجرای مصوبه هیات نمایندگان در مورد روشن شدن وضعیت حسابهای دوره قبل به جد اقدام نمایند.
لذا با تقدیم گزارش کمیسیون منتخب خواستارعملیاتی شدن مصوبه هیئت نمایندگان دوره هشتم در جهت تعیین تکلیف مسایل مالی دوره های گذشته می باشیم.