شعار سال هدر

تاریخ : دوشنبه 3 خرداد 1395
کد 18

دومین جلسه 1395

دستور جلسه: 1: تبیین جایگاه و استراتژی راهبردی کمیته های تخصصی کمیسیون. 2: تصمیم گیری در خصوص نحوه تشکیلات جلسات کمیته های تخصصی کمیسیون
پیشنهادات:
1:اعضای کمیسیون پیشنهاد تشکیل مرکز مطالعات و پژوهشهای کمیسیون را به کمک کمیته های تخصصی برای مباحث بازرگانی و تجارت و تولید محصولات کشاورزی را دادند که به اتفاق مورد تصویب قرار گرفت.
2: با عنایت به اینکه اتاق های بازرگانی پل ارتباطی بین بخش خصوصی و دولت می باشد و باتوجه به سیاست های تدوین شده در این بخش کمیسیون ها وکمیته های تخصصی اتاق بازرگانی به عنوان بازوهای توانمند جهت نیل به اهداف عالیه اتاق به شمار می رود.
3: در این جلسه اعضای کمیته های تخصصی کمیسیون مشخص گردید و در این کمیته ها در قالب سه کمیته تخصصی =
الف: دام طیورو آبزیان    ب: کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی ومحیط زیست   ج: صنایع غذایی-تبدیلی به فعالیت خود ادامه خواهند نمود.
4: بخش کشاورزی از گذشته تا حال به عنوان عمده ترین فعالیت اقتصادی جوامع بشری محسوب می شود که با شکل گیری نظام سرمایه داری در اروپا به گونه ایی تکامل یافت که در حال حاضر با فعالیت های صنعتی در کشورهای پیشرفته آمیخته و نقش مهم در جریان سرمایه داری ایفا می نماید.وکلیه دستورجلسات کمیسیون قبل از طرح در جلسات کمیسیون ها توسط کمیته های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
5: به همین منظور اهمیت دادن وتا به امر انجام رساندن دستور جلسات و ارایه گزارشات یکی از اولویت های اصلی کمیسیون می باشد.
6: در خصوص تخصیص و جذب اعتبارات لازم ، آمادگی کمیسیون ها برای احیای دریاچه ارومیه جهت بهره مندی ظرفیت های داخلی و بین المللی
7:در آخر جلسه پیشنهاد گردید که یک مرکز مطالعات و پژوهش ها در کمیته های تخصصی کمیسیون تشکیل شود.