شعار سال هدر

تاریخ : يکشنبه 12 ارديبهشت 1395
کد 17

اولین جلسه 95

دستور جلسه: 1: موضوع دریاچه ارومیه ( چالشها و تهدیدها)
پیشنهادات:
1:ارائه گزارش کمیته تخصصی آب و منابع طبیعی در قالب پیشنهادات برای جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه محیط زیست و کیفیت منابع آب.
2:با توجه به اینکه در سال 2018 تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای جهان اسلام انتخاب شده دریاچه ارومیه با توجه به اب هوای مطبوع، خاصیت لجن درمانی و جزایر متعدد ،فرصت ارزشمندی برای گسترش صنعت گردشگری می تواند باشد باید نسبت به چالش ها وجاذبه های دریاچه شناسایی پتانسیل های موجود یک برنامه راهبردی برای توسعه آن پیدا کرد.
3: لزوم حمایت همه جانبه از این نعمت الهی (دریاچه ارومیه) واحیا دریاچه ارومیه بایستی یکی از اولویت های سازمانی ها و نهادهای استانی وکشوری قرار گیرد
4: تهدیداتی که دریاچه ارومیه را فراگرفته ناشی از توسعه نامتوازن بخش کشاورزی و افزایش قابل ملاحظه کشت آبی –وجود سدهای متعدد در اطراف دریاچه می باشد