تاریخ : پنجشنبه 27 شهريور 1399
کد 1584

آخرین وضعیت مرزهای کشور در تاریخ ۹۹/۰۶/25

.
تردد مسافر واردات کالا صادرات کالا مرزرسمی وبازارچه مرزي مرز استان مرزي نام کشور
ممنوع
با وجود حذف ویزا
 درحال تردد  درحال تردد
صادرات با افزایش و
ترانزیت در حال انجام است
مرزرسمی نوردوز آذربایجان شرقی ارمنستان
ممنوع  درحال تردد  درحال تردد
ترانزیت کالا در حال  انجام است
مرزرسمی آستارا گیلان جمهوري
آذربایجان
ممنوع  درحال تردد  درحال تردد  بازارچه مرزي
ممنوع  درحال تردد  درحال تردد مرزریلی
ممنوع  درحال تردد  درحال تردد
ترانزیت کالا فقط به
مقصد روسیه در حال  انجام است
مرزرسمی پیله سوار اردبیل
ممنوع  درحال تردد  درحال تردد
صادرات و ترانزیت کالا از طریق واگن درحال افزایش و کامیون در  حال کاھش است.
مرزرسمی جلفا آذربایجان شرقی
ممنوع  درحال تردد  درحال تردد
ترانزیت کالا در حال  انجام است
مرزرسمی صنم بلاغی آذربایجان غربی
فقط اتباع درحال تردد درحال تردد  مرزرسمی  بازرگان ماکو  
آذربایجان غربی
ترکیه
فقط اتباع واردات ریلی در حال انجام است صادرات ریلی درحال انجام است مرزرسمی و ریلی  رازي خوي
فقط اتباع درحال تردد درحال تردد  مرزرسمی  سرو
ممنوع درحال تردد درحال تردد
ترانزیت کالا در حال انجام است
مرزرسمی تمرچین  
آذربایجان غربی
عراق
 -  -  -  مرزرسمی ندارد کیله سردشت
ممنوع  - درحال تردد بازارچه مرزي
ممنوع ممنوع در حال تردد
ترانزیت کالا ممنوع است
مرزرسمی سیرانبند بانه  
کردستان
ممنوع درحال تردد بازارچه مرزي
درحال تردد درحال تردد
ترانزیت کالا در حال انجام است
مرزرسمی باشماق مریوان
ممنوع  درحال تردد  درحال تردد
ترانزیت کالا در حال  انجام است
مرزرسمی پرویز خان کرمانشاه
ممنوع  - درحال تردد مرزرسمی شوشمی
ممنوع  - درحال تردد مرزرسمی شیخ صله
فقط براي دو
تابعیتی ها
فقط روزهاي یکشنبه و چهارشنبه فقط روزهاي یکشنبه و چهارشنبه مرزرسمی خسروي
ممنوع فقط روزهاي یکشنبه و چهارشنبه فقط روزهاي یکشنبه و چهارشنبه مرزرسمی سومار    
ممنوع ممنوع ممنوع بازارچه مرزي تیله کوه
فقط براي دو
تابعیتی ها
ممنوع درحال تردد
ترانزیت خروجی در حال انجام است
مرزرسمی مهران ایلام
ممنوع فقط روزهاي یکشنبه و چهارشنبه فقط روزهاي یکشنبه و چهارشنبه مرزرسمی شلمچه  
خوزستان
ممنوع فقط روزهاي یکشنبه و چهارشنبه فقط روزهاي یکشنبه و چهارشنبه مرزرسمی چذابه
ممنوع بصورت آزمایشی با 10 محموله صادراتی انجام میشود مرزرسمی سرخس  
خراسان رضوي
ترکمنستان
درحال تردد درحال تردد مرزریلی
ممنوع ممنوع ممنوع مرزرسمی لطف آباد
یک مرحله با 6 واگن صورت گرفت مرزریلی
ممنوع ممنوع ممنوع مرزرسمی باجگیران
ممنوع ممنوع ممنوع بازارچه مرزي
ممنوع ممنوع ممنوع مرزرسمی اینچه برون گلستان
ممنوع روزانه 10 واگن مرزریلی
ممنوع ممنوع بازارچه مرزي
ورود براي اتباع افغان با ویزاي
تجاري و خروج اتباع افغان آزاد است
درحال تردد   درحال تردد 
ترانزیت در حال انجام
مرزرسمی دوغارون خراسان رضوي افغانستان
درحال تردد درحال تردد بازارچه مرزي
ممنوع درحال تردد درحال تردد مرزرسمی ماهیرود خراسان جنوبی
 درحال تردد  درحال تردد بازارچه مرزي
ممنوع  ممنوع  ممنوع بازارچه مرزي یزدان -زیرکوه
ممنوع  ممنوع  ممنوع بازارچه مرزي دوکوهانه
ممنوع  ممنوع  ممنوع بازارچه مرزي میل73-درمیان
ممنوع  رویه واردات ندارد  در حال تردد مرزرسمی میلک سیستان و بلوچستان
ممنوع  در حال تردد  در حال تردد بازارچه مرزي
 -  - - مرزرسمی ندارد گمشاد
اتباع افغان مجاز در حال تردد  در حال تردد بازارچه مرزي
ممنوع در حال تردد در حال تردد مرزرسمی میرجاوه سیستان و بلوچستان پاکستان
ممنوع در حال تردد در حال تردد بازارچه مرزي
 -  -  - مرزرسمی ندارد جالق (سراوان)
ممنوع در حال تردد در حال تردد بازارچه مرزي
 -  -  - مرزرسمی ندارد کوهک(سراوان)
ممنوع در حال تردد در حال تردد بازارچه مرزي      
رسمی شده و سازمان راهداري در حال ساخت پایانه و زیرساختهاي لازم می باشد. مرزرسمی پیشین(سرباز)
ممنوع در حال تردد در حال تردد بازارچه مرزي
سازمان راهداري در حال ساخت پایانه و زیرساختهاي لازم می باشد. مرزرسمی ریمدان(چابهار)
ممنوع در حال تردد در حال تردد بازارچه مرزي
زیرساختها فراهم نمی باشد بازارچه مرزي پسابندر
ممنوع درحال تردد درحال تردد   بندرچابهار
ممنوع درحال فعالیت درحال فعالیت   آستاراخان
ماحاج قلعه
 - روسیه
ممنوع درحال فعالیت درحال فعالیت   آکتائو  - قزاقستان
ممنوع کشتی هاي فلزي
ویخچالدارامکان تردد
دارند
کشتی هاي فلزي
ویخچالدارامکان تردد
دارند
  کویت  - کویت
ممنوع کشتی هاي فلزي
ویخچالدارامکان تردد
دارند
کشتی هاي فلزي
ویخچالدارامکان تردد
دارند
  قطر  - قطر
 
ممنوع کشتی هاي فلزي
ویخچالدارامکان تردد
دارند
کشتی هاي فلزي
ویخچالدارامکان تردد
دارند
  امارت  - امارات
ممنوع کشتی هاي فلزي
ویخچالدارامکان تردد
دارند
کشتی هاي فلزي
ویخچالدارامکان تردد
دارند
  سلطان قابوس
بندرالسویق
 - عمان