تاریخ : سه شنبه 25 شهريور 1399
کد 1566

قابل توجه فعالین محترم اقتصادی استان

آماده سازی زیرساخت تهاتر کالا با کالا برای شرکتهای کوچک و متوسط

بستر مکانیزم تهاتر کالا با کالا برای شرکتهای کوچک و متوسط آماده شد.
 با عنایت به نامه دبیرخانه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه؛ امکان مکانیزم تهاتر کالا با کالا برای شرکتهای کوچک و متوسط به صورت " تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم " مهیا شده است.