شعار سال هدر

تاریخ : چهارشنبه 29 آذر 1396
کد 156

اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه تاسیس شد

پیرو مجمع فوق العاده شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه مورخ 96/9/27 بر اساس تصمیمات متخذه در جهت اصلاح اساس نامه اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه تاسیس گردید.
لازم به یادآوری است بیش از یک دهه از شروع فعالت این شورا سپری شده و بر اساس الزامات و فعالیت ها که در جهت گسترش حجم تجاری دو کشور ایران و ترکیه نشان می داد. تاسیس اتاق بازرگانی مشترک به تصویب رسید. همچنان رضا کامی به عنوان رئیس اتاق مشترک ادامه فعالیت خواهد نمود.
گفتنی است دفتر مرکزی در تهران و شعبه شمالغرب در اتاق بازرگانی تبریز مستقر می باشد.