تاریخ : يکشنبه 5 مرداد 1399
کد 1498

مصوبات دومین جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تبریز 99/5/5

دومین جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز در سال ۱۳۹۹ در مورخ ۹۹/۵/۵ در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
متن مصوبه موضوع مطروحه ردیف
مقرر گردید پیشنهادات کمیسیون در خصوص "اصلاح آیین نامه داخلی کمیته ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات" به شرح ذیل به اتاق بازرگانی ایران جهت پی گیری اصلاح از سازمان توسعه تجارت ارسال گردد: پیشنهاد
اصلاح آیین نامه داخلی کمیته ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات
1
  1. با توجه به اینکه تمرکز کلیه اقدامات کارشناسی و دبیرخانه ای در تهران به نوعی هست  که مخاطب غیر تهرانی مسیر قانونی را معمولاً با زمانی بسیار بیش از زمان عادی طی می کند. در این خصوص پیشنهاد می شود :
1-1- احاله برخی از وظایف کارشناسی به سازمان صمت کلانشهرها انجام شود .
1-2- یک نفر رابط در سازمان صمت یا اتاق تمام استان ها به عنوان عامل پی گیری تعیین شود.
1-3- عبارت «ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت مراکز استان» به بند 3 ذیل ماده 9 اضافه شود .
  1. ماده 3 ذیل بند 10 فقط دستگاه ها و سازمان ها را لحاظ نموده و شرکت های دارای مجوز کسب و کار و تشکل های صنفی در این ماده وجود ندارند که پیشنهاد می شود این شرکت ها و تشکل ها نیز  در ماده مذکور لحاظ شوند .
  1.  ماده 12، ضمانت اجرا نداشته و بیان نمی کند که اگر دستگاه مربوطه طی 20 روز پاسخ نداد ، کمیسیون چه اقدامی خواهد کرد که پیشنهاد می شود نحوه ادامه فرآیند در صورت عدم پاسخ دستگاه ها در این ماده پیش بینی شود .