تاریخ : چهارشنبه 15 مرداد 1399
کد 1331

آخرین وضعیت مرزهای کشور 99/05/14

.
آخرین وضعیت تردد کالا و مسافر در مرزهاي مشترك با کشورهاي همسایهدر تاریخ 14/5/99
 
تردد مسافر واردات کالا صادرات کالا مرزرسمی وبازارچه مرزي مرز استان مرزي نام کشور
ممنوع
با وجود حذف ویزا
درحال تردد درحال تردد
صادرات با افزایش و
ترانزیت در حال انجام است
مرزرسمی نوردوز آذربایجان شرقی ارمنستان
ممنوع درحال تردد درحال تردد
ترانزیت کالا در حال  انجام است
مرزرسمی آستارا گیلان جمهوري
آذربایجان
ممنوع درحال تردد درحال تردد بازارچه مرزي
ممنوع درحال تردد درحال تردد مرزریلی
ممنوع درحال تردد درحال تردد
ترانزیت کالا فقط به
مقصد روسیه در حال  انجام است
مرزرسمی پیله سوار اردبیل
ممنوع درحال تردد درحال تردد
صادرات و ترانزیت کالا از طریق واگن درحال افزایش و کامیون در حال کاھش  است.
مرزرسمی جلفا آذربایجان شرقی
ممنوع درحال تردد درحال تردد
ترانزیت کالا در حال  انجام است
مرزرسمی صنم بلاغی آذربایجان غربی
فقط اتباع درحال تردد درحال تردد مرزرسمی بازرگان ماکو  
آذربایجان غربی
ترکیه
فقط اتباع واردات ریلی در حال انجام است صادرات ریلی درحال انجام است مرزرسمی و ریلی رازي خوي
فقط اتباع درحال تردد درحال تردد مرزرسمی سرو
ممنوع درحال تردد درحال تردد
ترانزیت کالا در حال انجام است
مرزرسمی تمرچین  
آذربایجان غربی
عراق
- - - مرزرسمی ندارد کیله سردشت
ممنوع ممنوع درحال تردد بازارچه مرزي
ممنوع ممنوع در حال تردد
ترانزیت کالا ممنوع است
مرزرسمی سیرانبند بانه  
کردستان
کولبري درحال تردد بازارچه مرزي
درحال تردد درحال تردد
ترانزیت کالا در حال انجام است
مرزرسمی باشماق مریوان
ممنوع درحال تردد درحال تردد
ترانزیت کالا در حال  انجام است
مرزرسمی پرویز خان کرمانشاه
ممنوع - درحال تردد مرزرسمی شوشمی
ممنوع - درحال تردد مرزرسمی شیخ صله
فقط براي دو
تابعیتی ها
تا پس از عید غدیر تعطیل می باشد تا پس از عید غدیر تعطیل می باشد مرزرسمی خسروي
ممنوع تا پس از عید غدیر تعطیل می باشد تا پس از عید غدیر تعطیل می باشد مرزرسمی سومار    
ممنوع ممنوع ممنوع بازارچه مرزي تیله کوه
فقط براي دو
تابعیتی ها
ممنوع فقط روزهاي یکشنبه و چهارشنبه
ترانزیت خروجی در حال انجام است
مرزرسمی مهران ایلام  
ممنوع درحال تردد درحال تردد مرزرسمی شلمچه  
خوزستان
ممنوع ممنوع ممنوع مرزرسمی چذابه  
ممنوع ممنوع ممنوع مرزرسمی سرخس  
خراسان رضوي
ترکمنستان
درحال تردد درحال تردد مرزریلی
ممنوع ممنوع ممنوع مرزرسمی لطف آباد
یک مرحله با 6 واگن صورت گرفت مرزریلی
ممنوع ممنوع ممنوع مرزرسمی باجگیران
ممنوع ممنوع ممنوع بازارچه مرزي
ممنوع ممنوع ممنوع مرزرسمی اینچه برون گلستان
ممنوع درحال تردد مرزریلی
ممنوع ممنوع بازارچه مرزي
ورود براي اتباع افغان با ویزاي
تجاري و خروج اتباع افغان آزاد است
درحال تردد (4 کامیون) درحال تردد
ترانزیت در حال انجام
مرزرسمی دوغارون خراسان رضوي افغانستان
درحال تردد درحال تردد بازارچه مرزي
ممنوع درحال تردد درحال تردد مرزرسمی ماهیرود خراسان جنوبی
درحال تردد درحال تردد بازارچه مرزي
ممنوع ممنوع ممنوع بازارچه مرزي یزدان -زیرکوه
ممنوع ممنوع ممنوع بازارچه مرزي دوکوهانه
ممنوع ممنوع ممنوع بازارچه مرزي میل73-درمیان
ممنوع تا پس از عید غدیر  تعطیل می باشد تا پس از عید غدیر  تعطیل می باشد مرزرسمی میلک سیستان و بلوچستان
ممنوع تا پس از عید غدیر  تعطیل می باشد تا پس از عید غدیر  تعطیل می باشد بازارچه مرزي
- - - مرزرسمی ندارد گمشاد
اتباع افغان مجاز تا پس از عید غدیر تعطیل می باشد تا پس از عید غدیر  تعطیل می باشد بازارچه مرزي
ممنوع تا پس از عید غدیر تعطیل می باشد تا پس از عید غدیر تعطیل می باشد مرزرسمی میرجاوه سیستان و بلوچستان
 
پاکستان
ممنوع تا پس از عید غدیر تعطیل می باشد تا پس از عید غدیر تعطیل می باشد بازارچه مرزي
- - - مرزرسمی ندارد جالق(سراوان)
ممنوع تا پس از عید غدیر تعطیل می باشد تا پس از عید غدیر تعطیل می باشد بازارچه مرزي
- - - مرزرسمی کوهک(سراوان)    
ممنوع     بازارچه مرزي
رسمی شده و سازمان راهداري در حال ساخت پایانه و زیرساختهاي لازم می باشد. مرزرسمی پیشین(سرباز) سیستان و بلوچستان  
ممنوع تا پس از عید غدیر تعطیل می باشد تا پس از عید غدیر تعطیل می باشد بازارچه مرزي
سازمان راهداري در حال ساخت پایانه و زیرساختهاي لازم می باشد. مرزرسمی ریمدان(چابهار)
ممنوع تا پس از عید غدیر تعطیل می باشد تا پس از عید غدیر تعطیل می باشد بازارچه مرزي
ممنوع درحال تردد درحال تردد   بندرچابهار
ممنوع درحال فعالیت درحال فعالیت   آستاراخان
ماحاج قلعه
- روسیه
ممنوع درحال فعالیت درحال فعالیت   آکتائو - قزاقستان
ممنوع کشتی هاي فلزي
ویخچالدارامکان تردد
دارند
کشتی هاي فلزي
ویخچالدارامکان تردد
دارند
  کویت - کویت
ممنوع کشتی هاي فلزي
ویخچالدارامکان تردد
دارند
کشتی هاي فلزي
ویخچالدارامکان تردد
دارند
  قطر - قطر
 
ممنوع کشتی هاي فلزي
ویخچالدارامکان تردد
دارند
کشتی هاي فلزي
ویخچالدارامکان تردد
دارند
  امارت - امارات
ممنوع کشتی هاي فلزي
ویخچالدارامکان تردد
دارند
کشتی هاي فلزي
ویخچالدارامکان تردد
دارند
  سلطان قابوس
بندرالسویق
- عمان