تاریخ : چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395
کد 11

اولین جلسه 95

دستور جلسه: تبیین اهداف ورسالت کمیسیون
پیشنهادات:
 اولین جلسه کمیسیون مدیریت واردات ، صادرات،و بازرگانی اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن وکشاورزی تبریز با حضور تعدادی از صادرکنندگان نمونه استانی و کشوری، تولید کنندگان،بازرگانان واعضای اتحادیه های صادراتی استان در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید.
در این جلسه بنابیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات ، صادرات ،و بازرگانی در ابتداری جلسه در خصوص اهداف و رسالت اتاق های سراسر کشور نکاتی را ارائه و در ادامه در مورد سابقه درخشان اتاق بازرگانی تبریز و اینکه این اتاق اولین اتاق تشکیل یافته در کل کشور بوده و تعداد اعضا و کارت بازرگانی صادر شئه در اتاق تبریز نسبت به اعضای سایر اتاق های کشور چشم گیر می باشد اشاره داشتند.
وی در خصوص حضور حداکثری هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز در جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران را یکی از پتانسیل های مهم و اساسی برای ارائه نکته نظرات، پیشنهادات وطرح مسائل و مشکلات اعضای اتاق تبریز دانسته و خواستار همکاری و هم فکری اعضای کمیسیون و استفاده بهینه از جایگاه کمیسیونها برای ارائه پیشنهادات راه گشا برای حل معضلات صادرات محصولات تولیدی استان ورونق کسب و کار را شدند. در ادامه اعضای کمیسیون ضمن معرفی خود پیشنهادات خود را در جهت هرچه پربارتر شدن این کمسیون ، مطالبی را ارائه نمودند و در آخر مقرر گردید یک برنامه سه ساله مدون و راه بردی با تشکیل کمیته های تخصصی برای کمیسیون توسط اعضای کمیسیون تدوین شود.


تاریخ جلسه: 22/02/1395    شماره جلسه: اولین

ساعت خاتمه: صبح    ساعت شروع: صبح