شعار سال هدر

آرشیو انتشارات

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

ویژه مرداد و شهریورماه ۱۴۰۰

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

(19)

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

سه شنبه 20 مهر 1400
اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

ویژه خرداد و تیرماه ۱۴۰۰

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

(26)

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

يکشنبه 7 شهريور 1400
اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

ویژه فروردین و اردیبهشت ماه 1400

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

(45)

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

دوشنبه 31 خرداد 1400
اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

ویژه بهمن و اسفندماه ۱۳۹۹

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

(80)

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

سه شنبه 10 فروردين 1400
نشریه اتاق شماره 9

نشریه اتاق شماره 9

(112)

نشریه اتاق شماره 9

پنجشنبه 5 فروردين 1400
اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

ویژه آذر و دی ماه 1399

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

(73)

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

شنبه 11 بهمن 1399
نشریه اتاق شماره 8

نشریه اتاق شماره 8

(82)

نشریه اتاق شماره 8

يکشنبه 5 بهمن 1399
وزیر صمت در اتاق تبریز

وزیر صمت در اتاق تبریز

(95)

"اتاق تبریز در آیینه رسانه" ویژه حضور وزیر صمت در اتاق بازرگانی تبریز

چهارشنبه 17 دي 1399
نشریه اتاق شماره 7

نشریه اتاق شماره 7

(84)

نشریه اتاق شماره 7

پنجشنبه 13 آذر 1399
اتاق تبریز در آیینه رسانه

اتاق تبریز در آیینه رسانه

(78)

اتاق تبریز در آیینه رسانه

پنجشنبه 13 آذر 1399