سخنرانی دکتر یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در بیست و پنجمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور.


خلاصه فیلم همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور.