ثبت نام سمینار

کارنه آ.ت.آ. و نقش آن در معرفی کالای تولیدی و توسعه صادرات

کارنه آ.ت.آ. سیستم ورود موقت بین المللی کالا می باشد. این سیستم نقل و انتقال کالا در مرزهای کشورها را به طور آزادانه امکان پذیر نموده است و ورود موقت آنها را در قلمرو گمرکات بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مربوطه مجاز می دارد.
اگر شخصی یا شرکتی بخواهد کالایی را به صورت ورود موقت جهت ایجاد نمایشگاه یا شرکت در نمایشگاه یا نمونه هایی را برای ارائه به مشتریان وارد کند به موجب این مدرک نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ورود موقت نخواهد داشت. کالاهایی که تحت پوشش سند کارنه آ.ت.آ. قرار می گیرند با ضمانت  یک سیستم بین المللی تضمین می شوند.
بر اساس مقررات کارنه آ.ت.آ. صاحبان صنایع و بازرگانان که مایل به صدور موقت کالا برای شرکت در نمایشگاه هستند می توانند با مراجعه به اتاق بازرگانی  وارائه مدارک و اسناد کالا تقاضای صدور دفترچه کارنه‌آ.ت.آ. نمایند.