ارتباط با کمیسیون صنایع غذایی، کشاورزی آب و محیط زیست