عکس های شاخه بازدید اعضای کمیسیون جهش تولید مجلس و رئیس اتاق تبریز از مجتمع گلخانه‌ای ارس تارلا امیر
0از0