عکس های شاخه بازدید اعضای کمیسیون جهش تولید مجلس از شرکت کشت و صنعت آذربایجان خاوری (شیرین عسل)
0از0